Page 10 - Temmuz 2021 Bülten
P. 10

TEKNİK SÖZLÜK       FBK. : İpoteklerin tescilinde kullanılan fekki (terkini) bildirilinceye kadar anlamına gelen kısaltmadır.
       Alacaklının terkin istemi üzerine ipotek sicilden terkin edilir. Üç ay, bir yıl gibi süreli ipoteklerde desürenin
       bitiminde ipotek müdürlükçe kendiliğinden terkin edilmemekte yine alacaklının talebi aranmaktadır.

       FEK : Terkin. Fek etmek: Terkin etmek.

       FERAGAT : Vazgeçme. Bir haktan bedelli veya bedelsiz vazgeçme.


       FERAĞ VERME : Gayrimenkul malikinin mülkiyet hakkını devretmek veya üzerinde başkası lehine bir hak
       kurmak amacıyla tapu sicil müdürlüğüne gelip, düzenlenen resmi senedi imzalayarak başkası lehine
       tescilini istemesi eylemidir. Buna ferağ takriri de denmektedir.

       FERAİZ : İlk Medeni Kanunun yürürlüğe girdiği, 1926 yılından önce ülkemizde uygulanan mecelle isimli
       kanunun miras hükümleri. Feraizde taşınmaz malın tarla, bağ, bahçe, ev gibi vasfına göre kızların ve
       erkeklerin alacağı miras payları farklıdır. Genelde kızlar yarım, erkekler tam payalır.
                   BÖLGELERİMİZ        Genel Müdürlük            Başkent Bölge              Ege Bölge
         Akdeniz Bölge             Körfez Bölge            Karadeniz Bölge

       Güneydoğu Anadolu            Orta Anadolu           Doğu Anadolu Bölge
           Bölge
       Pİ R A Mİ T   B Ü L T E N                     T E M M U Z   2 0 2 1   |   9
   5   6   7   8   9   10   11   12