Page 5 - Temmuz 2021 Bülten
P. 5

Yap Kirala Devret Modeli - Kocaeli Entegre Sağlık Kampüsü


                               U y g u l a m a   s ö z l e ş m e s i   i m z a l a n a n   2 5 3
                               p r o j e   i ç i n d e ,   Y a p - İ ş l e t -   D e v r e t   ( 1 2 1
                               p r o j e )   v e   İ ş l e t m e   H a k k ı   D e v r i   ( 1 0 9   p r o j e )
                               m o d e l l e r i n i n   i l k   s ı r a d a   y e r   a l d ı ğ ı
                               g ö r ü l m e k t e d i r .   O n l a r ı   ( 1 8   p r o j e )   Y a p -
                               K i r a l a - D e v r e t   v e   ( 5   p r o j e )   Y a p - İ ş l e t
                               m o d e l l e r i   t a k i p   e t m e k t e d i r .       K a m u   Ö z e l   İ ş b i r l i ğ i   p r o j e l e r i n i n   s a y ı
       o l a r a k   d a ğ ı l ı m ı n d a   e n   b ü y ü k   p a y   9 7
       p r o j e   i l e   e n e r j i   s e k t ö r ü n e   a i t t i r .   E n e r j i
       s e k t ö r ü n ü   4 2   p r o j e   i l e   k a r a y o l u   s e k t ö r ü
       v e   2 3   p r o j e   i l e   l i m a n   v e   g ü m r ü k
       i z l e m e k t e d i r .

       B a z ı   K a m u   Ö z e l   İ ş b i r l i ğ i   P r o j e l e r i ;   K u z e y   M a r m a r a   O t o y o l u   ( K ı n a l ı - O d a y e r i   K e s i m i ) ,
       M e n e m e n - A l i a ğ a - Ç a n d a r l ı   O t o y o l u ,   A n k a r a - N i ğ d e   O t o y o l u ,   K o c a e l i   E n t e g r e   S a ğ l ı k
       K a m p ü s ü ,   F i z i k   T e d a v i   R e h a b i l i t a s y o n ,   P s i k i y a t r i   v e   Y ü k s e k   G ü v e n l i k l i   A d l i   P s i k i y a t r i
       H a s t a n e l e r i ,   Ş a n l ı u r f a   Ş e h i r   H a s t a n e s i ,   T e k i r d a ğ   D e v l e t   H a s t a n e s i ,   Ç e ş m e   A l a ç a t ı
       H a v a l i m a n ı ,   İ p s a l a   G ü m r ü k   K a p ı s ı ,   T e k i r d a ğ   L i m a n ı   İ ş l e t m e   H a k k ı   D e v r i ,   M a n y a s
       H i d r o e l e k t r i k   S a n t r a l i n i n   İ ş l e t m e   H a k k ı   D e v r i
       DÜNYADA KAMU ÖZEL İŞBİRLİĞİ ÖRNEKLERİ

       F r a n s a ’ d a   i m t i y a z   m o d e l i y l e ,   İ n g i l t e r e ’ d e   i s e   ö z e l   f i n a n s   k a t ı l ı m   y ö n t e m i y l e   u y g u l a n m a y a
       b a ş l a y a n   K Ö İ   m o d e l i ,   d a h a   s o n r a   b i r ç o k   A v r u p a   ü l k e s i n d e   y a y g ı n   o l a r a k   k u l l a n ı l m a y a
       b a ş l a n m ı ş t ı r .   B a ş t a   İ n g i l t e r e   o l m a k   ü z e r e ,   F r a n s a ,   İ s p a n y a ,   P o r t e k i z ,   A l m a n y a   v e   İ r l a n d a
       g i b i   b i r ç o k   ü l k e d e   K Ö İ   p r o j e l e r i   g e r ç e k l e ş t i r i l m e k t e d i r .   B a ş l ı c a   u y g u l a m a   a l a n l a r ı   o l a r a k
       s a ğ l ı k ,   u l a ş t ı r m a ,   e ğ i t i m ,   ç e v r e   v e   g e n e l   k a m u   h i z m e t l e r i   ö n   p l a n a   ç ı k m a k t a d ı r .
       I n i t i a t i v e i l e a t ı l m ı ş t ı r . G ü n ü m ü z d e K a m u Ö z e l İ ş b i r l i ğ i P P P u y g u l a m a l a r ı , ö z e l s e k t ö r ü n
            )                          ( )
       v e r i m l i   i ş l e t m e c i l i k   b e c e r i l e r i n d e n   y a r a r l a n ı l a n ,   k a m u n u n   i s e   y a t ı r ı m l a r ı n   k o o r d i n a s y o n u ,
       g e n e l   p l a n l a m a ,   d e n e t l e m e   v e   p o l i t i k a   b e l i r l e m e   g i b i   a l a n l a r d a   o d a k l a n m a s ı n ı n   s a ğ l a n d ı ğ ı
       b i r   m o d e l   o l a r a k   k a b u l   e d i l m e k t e d i r .   G e l e n e k s e l   k a m u   p r o j e l e r i n d e n   t e m e l   f a r k   o l a r a k   K Ö İ
       m o d e l i n i n   a y r ı ş t ı r ı c ı   y a n ı ,   k a m u n u n   ö z e l   s e k t ö r   i l e   i ş b i r l i ğ i   s ü r e c i n i n   y a l n ı z c a   i n ş a a t
       a ş a m a s ı n d a   d e ğ i l ,   t a s a r ı m ,   i n ş a a t ,   u y g u l a m a   v e   d e n e t i m   s ü r e ç l e r i n i n   t a m a m ı n d a   d e v a m
       e d i y o r   o l m a s ı d ı r .
       Pİ R A Mİ T   B Ü L T E N                     T E M M U Z   2 0 2 1   |   4
   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10