Page 9 - Temmuz 2021 Bülten
P. 9

YILIN KAMU KURUMU ÖDÜLÜ TAPU
                          KADASTRO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ'NE       T a p u   v e   K a d a s t r o   G e n e l   M ü d ü r l ü ğ ü ,   T ü r k i y e   M a r k a
       v e   K a r i y e r   E t k i n l i k l e r i   k a p s a m ı n d a   b u   y ı l   i k i n c i s i
       d ü z e n l e n e n   “ T ü r k i y e   L i d e r   M a r k a   Ö d ü l l e r i   2 0 2 1 ”
       t ö r e n i n d e    “ Y ı l ı n   K a m u   K u r u m u ”   ö d ü l ü n ü   a l d ı .
       G e r e k   y u r t   i ç i ,   g e r e k   y u r t   d ı ş ı n d a   a r d ı   a r d ı n a
       h a y a t a   g e ç i r d i ğ i m i z   T A K B İ S ,   M E G S İ S ,   T A R B İ S ,
       T K M P   g i b i   o n l a r c a   p r o j e y l e   v a t a n d a ş l a r ı m ı z ı n
       g ü v e n l i   v e   r a h a t   b i r   ş e k i l d e   h i z m e t   g ö r m e l e r i n i
        s a ğ l a y a n   K u r u m u m u z   a d ı n a    Y ı l ı n   K a m u   K u r u m u
       Ö d ü l ü n ü   T a p u   D a i r e s i   B a ş k a n ı m ı z   H a s a n   Ç E L İ K
       a l d ı .

       İ s t a n b u l   H i l t o n   B o m o n t i ’ d e   g e r ç e k l e ş t i r i l e n   t ö r e n d e   k o n u ş m a   y a p a n   T a p u   D a i r e s i   B a ş k a n ı ,
       “ B u   ö d ü l ü   b i z e   l a y ı k   g ö r e n   L i d e r   M a r k a   k o m i t e s i n e   t e ş e k k ü r   e d e r i z .   2 0 2 0   s e n e s i   ö d ü l l e r l e
       v e   r e k o r l a r l a   d o l u   b i r   y ı l   o l d u .   Y a p t ı ğ ı m ı z   ç a l ı ş m a l a r l a   d ü n y a   ç a p ı n d a   b a ş a r ı l a r   e l d e   e t t i k .
       A m a   h e p s i n d e n   ö n e m l i s i   f e d a k a r c a   ç a l ı ş a n   a r k a d a ş l a r ı m ı z   a d ı n a   b u   ö d ü l ü   a l ı y o r u m .   G e n e l
       M ü d ü r ü m ü z   M e h m e t   Z e k i   A D L I ’ y a   v e   e m e ğ i   g e ç e n   t ü m   p e r s o n e l i m i z e   t e ş e k k ü r   e d i y o r u m ”
       d e d i .

              ELEKTRONİK KİMLİK DOĞRULAMA SİSTEMİ TANITILDI

                              İ ç i ş l e r i   B a k a n l ı ğ ı   N ü f u s   v e   V a t a n d a ş l ı k   İ ş l e r i
                              G e n e l   M ü d ü r l ü ğ ü   t a r a f ı n d a n   h a y a t a   g e ç i r i l e n
                              E l e k t r o n i k   K i m l i k   D o ğ r u l a m a   S i s t e m i   ( E K D S )
                               t a n ı t ı l d ı .   L a n s m a n ı   İ ç i ş l e r i   B a k a n ı   S ü l e y m a n
                              S O Y L U   t a r a f ı n d a n   g e r ç e k l e ş t i r i l e n   p r o g r a m d a ,
                              G e n e l   M ü d ü r   Y a r d ı m c ı m ı z   A . H a k a n   A Y B E R
                              k o n u y l a   i l g i l i   o l a r a k   y a p t ı ğ ı   k o n u ş m a d a ,
                              Ç a n k a y a ,   K e ç i ö r e n   v e   Y e n i m a h a l l e   T a p u
                              M ü d ü r l ü k l e r i n d e   p i l o t   ç a l ı ş m a l a r ı n   u y g u l a n d ı ğ ı n ı
                              v e   s i s t e m i n ,    s a h t e c i l i ğ i n   ö n l e n m e s i n d e   v e   t a p u
                              i ş l e m l e r i n d e k i   m ü l k i y e t   h a k   s a h i p l i ğ i n i n
       t e s p i t i n d e   ö n e m l i   r o l   o y n a d ı ğ ı n ı   i f a d e   e t t i .   A y r ı c a
       p r o g r a m d a ,   B i l g i   T e k n o l o j i l e r i   D a i r e s i   B a ş k a n ı
       C e v d e t   E k m e l   H A T İ P O Ğ L U   i l e   N ü f u s   v e
       V a t a n d a ş l ı k   G e n e l   M ü d ü r   Y a r d ı m c ı s ı   S e z g i n
       D E M İ R C İ O Ğ L U ’ n u n   h a z ı r   b u l u n d u ğ u   Y e n i m a h a l l e
       T a p u   M ü d ü r l ü ğ ü n e   c a n l ı   b a ğ l a n t ı   y a p ı l a r a k   s a t ı ş
       i ş l e m i n d e k i   t a r a f l a r ı n   e l e k t r o n i k   k i m l i k
       d o ğ r u l a m a s ı   g e r ç e k l e ş t i r i l d i .
       E l e k t r o n i k   K i m l i k   D o ğ r u l a m a   S i s t e m i ' n i n ,   k i m l i k
       k a r t ı n ı n   y e t k i l i   k u r u m   t a r a f ı n d a n   v e r i l d i ğ i n i ,
       k i ş i n i n   k a r t ı n ı n   s a h i b i   o l d u ğ u n u ,   k i m l i k
       d o ğ r u l a m a   i ş l e m i n i n   n e r e d e ,   n e   z a m a n ,   k i m
       t a r a f ı n d a n ,   n i ç i n   g e r ç e k l e ş t i r i l d i ğ i n i
       g ö s t e r e c e ğ i n i   d i l e   g e t i r e n   İ ç i ş l e r i   B a k a n ı
       S ü l e y m a n   S O Y L U ,   s i s t e m i n   1 6   n o t e r l i k t e ,   Z i r a a t
       B a n k a s ı ' n ı n   5   ş u b e s i n d e ,   Ç a n k a y a ,   K e ç i ö r e n   v e
       Y e n i m a h a l l e   T a p u   M ü d ü r l ü k l e r i n d e   u y g u l a n d ı ğ ı n ı
       a n l a t t ı .
       B u   p r o j e   i l e   y a ş a n a n   p e k   ç o k   m a ğ d u r i y e t i n ,
       d o l a n d ı r ı c ı l ı k   h a d i s e s i n i n   ö n ü n e   g e ç i l m e s i ,   h e m
       v a t a n d a ş l a r ı m ı z ı n   h e m   d e   k u r u m l a r ı m ı z ı n
       k o r u n m a s ı   h e d e f l e n i y o r .
       Pİ R A Mİ T   B Ü L T E N                     T E M M U Z   2 0 2 1   |   8
   4   5   6   7   8   9   10   11   12