Page 8 - Temmuz 2021 Bülten
P. 8

BAKAN ÇAVUŞOĞLU NEW YORK'TA
       YAPIMI   BİTMEK    ÜZERE    OLAN
       TÜRKEVİ BİNASINI GEZDİ

       N e w   Y o r k ' u n   s e m b o l   b i n a l a r ı n d a n   b i r i
       o l m a y a   a d a y   T ü r k e v i   b i n a s ı n ı   g e z e n
       B a k a n   Ç a v u ş o ğ l u ’ n a ,   T ü r k i y e ’ n i n   B M
       D a i m i   T e m s i l c i s i   F e r i d u n   S i n i r l i o ğ l u ,
       T ü r k i y e ’ n i n   W a s h i n g t o n   B ü y ü k e l ç i s i
       M u r a t   M e r c a n   v e   T ü r k i y e ' n i n   N e w
       Y o r k   B a ş k o n s o l o s u   R e y h a n   Ö z g ü r
       e ş l i k   e t t i .
       B a ş k o n s o l o s   Ö z g ü r   i l e   b i n a d a   ç a l ı ş m a l a r a   d e v a m   e d e n   y ü k l e n i c i   ş i r k e t   y e t k i l i l e r i n d e n   g e l i n e n
       n o k t a   i l e   i l g i l i   b i l g i   a l a n   Ç a v u ş o ğ l u ,   i ş ç i l e r l e   s o h b e t   e t t i .
       Türkevi'nin temelini Cumhurbaşkanı Erdoğan atmıştı
       B M   G e n e l   M e r k e z   B i n a s ı ' n ı n   k a r ş ı s ı n d a   b u l u n a n   y e n i   T ü r k e v i ' n i n   t e m e l i   E y l ü l   2 0 1 8 ’ d e
       C u m h u r b a ş k a n ı   R e c e p   T a y y i p   E r d o ğ a n ’ ı n   k a t ı l ı m ı y l a   a t ı l m ı ş t ı .
       C u m h u r b a ş k a n ı   E r d o ğ a n ,   T ü r k i y e ' n i n   g e l i ş e n   v e   d e ğ i ş e n   d ı ş   p o l i t i k a   a n l a y ı ş ı n a   u y g u n   m e k a n l a r a
       i h t i y a c ı n ı n   a r t t ı ğ ı n ı   v e   e s k i   T ü r k e v i   b i n a s ı n ı n   a r t ı k   i h t i y a c ı   k a r ş ı l a y a m a d ı ğ ı n ı   b e l i r t m i ş t i .
                              Yeni Türkevi binası New York'un sembol
                              binalarından olmaya aday
                              C u m h u r i y e t   t a r i h i n i n   y u r t   d ı ş ı n d a k i   e n   b ü y ü k
                              y a t ı r ı m l a r ı n d a n   o l a n   y e n i   T ü r k e v i   b i n a s ı ,   N e w
                              Y o r k ' u n   s e m b o l   b i n a l a r ı n d a n   b i r i   o l m a y a   a d a y .
                              N e w   Y o r k   T ü r k e v i ' n i n   e s k i   b i n a s ı n ı n   y e r i n e
                              T ü r k i y e ' n i n   a k t i f   d ı ş   p o l i t i k a s ı ,   a r t a n   i t i b a r ı   v e
                              i h t i y a ç l a r ı y l a   u y u m l u   ş e k i l d e   i n ş a   e d i l e n   3 5   k a t
                              y ü k s e k l i ğ i n d e   g ö k d e l e n i n   y a p ı m ı   t a m a m l a n m a k
                              ü z e r e .   Y a k l a ş ı k   2 0   b i n   m e t r e k a r e   a l a n a   s a h i p   y e n i
                              T ü r k e v i   b i n a s ı ,   1 7 1   m e t r e   y ü k s e k l i k l e   h e m e n
                              k a r ş ı s ı n d a k i   B M ,   y a n ı n d a k i   U N   P l a z a   v e   A B D ' n i n
                              B M   D a i m i   T e m s i l c i l i ğ i   b i n a l a r ı   a r a s ı n d a   m i m a r ı
       g ü z e l l i k   a ç ı s ı n d a n   d i k k a t   ç e k i y o r .
       B M   D a i m i   T e m s i l c i l i ğ i   v e   N e w   Y o r k   B a ş k o n s o l o s l u ğ u ' n u n   y a n ı   s ı r a   2 0 0   k i ş i l i k   o d i t o r y u m ,   t o p l a n t ı
       v e   s e r g i   s a l o n l a r ı ,   2 0   a r a ç l ı k   o t o p a r k   v e   ü s t ü n d e   l o j m a n l a r ı n   y e r   a l a c a ğ ı   T ü r k e v i ' n i n ,   b i r ç o k
       h i z m e t i   a y n ı   a n d a   v e r e b i l e c e k   d i n a m i k   v e   g ü v e n l i k l i   b i r   b i n a   o l m a s ı   p l a n l a n ı y o r .
       Lale şeklinde gökyüzüne yükseliyor

       B a ş t a   S e l ç u k l u   o l m a k   ü z e r e ,   g e l e n e k s e l   T ü r k   m i m a r i   m o t i f l e r i n i   t a ş ı y a n ,   l a l e   ş e k l i n d e   g ö k y ü z ü n e
       y ü k s e l e n   y e n i   T ü r k e v i ,   D o w n t o w n   M a n h a t t a n ,   E a s t   R i v e r   v e   L o n g   I s l a n d   C i t y ' d e n   g ö r ü l e b i l i y o r .
       D ü n y a n ı n   e n   ö n e m l i   ş e h i r l e r i n d e n   N e w   Y o r k ' u n   s i l ü e t i n e   e k l e n e n   b i n a n ı n   p r o j e s i ,   A m e r i k a n
       m i m a r l ı k   f i r m a s ı   P e r k i n s   E a s t m a n   t a r a f ı n d a n   T ü r k   k ü l t ü r ü ,   t a r i h i   v e   ç e ş i t l i l i ğ i n i   y a n s ı t a n   s i m g e s e l
       b i r   g ö k d e l e n   ş e k l i n d e   t a s a r l a n d ı .
       Y e n i   T ü r k e v i ' n i n   k a p ı s ı   d a   S e l ç u k l u   v e   O s m a n l ı   k e r v a n s a r a y l a r ı n ı n   m i m a r i s i n d e n   e s i n l e n e r e k   i n ş a
       e d i l d i .
       Y a ğ m u r   s u l a r ı n ı n   b i r i k t i r i l e r e k   k u l l a n ı l m a s ı n a   o l a n a k   s a ğ l a y a c a k   d e p o   s i s t e m i   v e   y e ş i l   b i n a
       k a p s a m ı n d a   " L e e d   S i l v e r "   s e r t i f i k a s ı n a   s a h i p   b i n a ,   ç e v r e   d o s t u   g ö k d e l e n   ö z e l l i ğ i n i   t a ş ı y o r .


       Pİ R A Mİ T   B Ü L T E N                     T E M M U Z   2 0 2 1   |   7
   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12