Page 3 - Temmuz 2021 Bülten
P. 3

İkinci el konut satışlarında 94 bin 639 konut el değiştirdi

       T ü r k i y e   g e n e l i n d e   i k i n c i   e l   k o n u t   s a t ı ş l a r ı   H a z i r a n   a y ı n d a   b i r   ö n c e k i   y ı l ı n   a y n ı   a y ı n a   g ö r e   % 2 8 , 0
       a z a l ı ş   g ö s t e r e r e k   9 4   b i n   6 3 9   o l d u .   İ k i n c i   e l   k o n u t   s a t ı ş l a r ı n d a   İ s t a n b u l   1 9   b i n   6 1   k o n u t   s a t ı ş ı   v e
       % 2 0 , 1   p a y   i l e   i l k   s ı r a d a   y e r   a l d ı .   İ s t a n b u l ' d a k i   t o p l a m   k o n u t   s a t ı ş l a r ı   i ç i n d e   i k i n c i   e l   s a t ı ş l a r ı n
       p a y ı   % 7 3 , 8   o l d u .   İ k i n c i   e l   k o n u t   s a t ı ş l a r ı n d a   A n k a r a   1 0   b i n   7 5 4   k o n u t   s a t ı ş ı   i l e   i k i n c i   s ı r a d a   y e r
       a l ı r k e n ,   A n k a r a ' y ı   5   b i n   3 9 4   k o n u t   s a t ı ş ı   i l e   İ z m i r   i z l e d i .

                                   Konut satışları Ocak-Haziran döneminde
                                   %11,5 azaldı
                                   O c a k - H a z i r a n   d ö n e m i n d e   k o n u t   s a t ı ş l a r ı   b i r
                                   ö n c e k i   y ı l ı n   a y n ı   d ö n e m i n e   g ö r e   % 1 1 , 5
                                   a z a l ı ş l a   5 5 2   b i n   8 1 0   o l a r a k   g e r ç e k l e ş i r k e n
                                   i p o t e k l i   k o n u t   s a t ı ş ı   % 6 0 , 9   a z a l ı ş l a   1 0 4   b i n
                                   1 6 8 ,   d i ğ e r   s a t ı ş   t ü r l e r i   i s e   % 2 5 , 2   a r t ı ş l a   4 4 8
                                   b i n   6 4 2   o l d u .   B u   d ö n e m d e   i l k   d e f a   s a t ı l a n
                                   k o n u t l a r   % 1 5 , 1   a z a l ı ş l a   1 6 7   b i n   8 7 8 ,   i k i n c i
                                   e l   k o n u t   s a t ı ş l a r ı   % 9 , 9   a z a l ı ş l a   3 8 4   b i n   9 3 2
                                   o l a r a k   g e r ç e k l e ş t i .
                                   Yabancılara Haziran ayında 4 bin 748
                                   konut satışı gerçekleşti

                                   Y a b a n c ı l a r a   y a p ı l a n   k o n u t   s a t ı ş l a r ı   b i r
                                   ö n c e k i   y ı l ı n   a y n ı   a y ı n a   g ö r e   % 1 8 5 , 3   a r t a r a k
                                   4   b i n   7 4 8   o l d u .   Y a b a n c ı l a r a   y a p ı l a n   k o n u t
                                   s a t ı ş l a r ı n d a ,   H a z i r a n   a y ı n d a   i l k   s ı r a y ı   2   b i n
                                   2 5 7   k o n u t   s a t ı ş ı   i l e   İ s t a n b u l   a l d ı .   İ s t a n b u l ' u
                                   s ı r a s ı y l a   9 0 6   k o n u t   s a t ı ş ı   i l e   A n t a l y a ,   3 0 0
                                   k o n u t   s a t ı ş ı   i l e   A n k a r a ,   2 2 1   k o n u t   s a t ı ş ı   i l e
                                   M e r s i n   v e   1 4 8   k o n u t   s a t ı ş ı   i l e   B u r s a   i z l e d i .


       Yabancılara yapılan konut satış sayısı, Haziran 2021

       Ülke uyruklarına göre en çok konut
       satışı Irak vatandaşlarına yapıldı


       H a z i r a n   a y ı n d a   I r a k   v a t a n d a ş l a r ı
       T ü r k i y e ' d e n   7 7 3   k o n u t   s a t ı n   a l d ı .   I r a k
       v a t a n d a ş l a r ı n ı   s ı r a s ı y l a ,   6 8 3   k o n u t   i l e
       İ r a n ,   3 0 0   k o n u t   i l e   R u s y a
       F e d e r a s y o n u ,   2 5 0   k o n u t   i l e
       A f g a n i s t a n   v e   1 9 2   k o n u t   i l e   A l m a n y a
       v a t a n d a ş l a r ı   i z l e d i .       Pİ R A Mİ T   B Ü L T E N                    T E M M U Z   2 0 2 1   |   2
   1   2   3   4   5   6   7   8