Page 4 - Temmuz 2021 Bülten
P. 4

KAMU ÖZEL İŞBİRLİĞİ (PPP) MODELİ
       KAMU ÖZEL İŞBIRLIĞININ (PUBLIC PRIVATE PARTNERSHIP) TANIMI VE KULLANIM AMACI
       K a m u   ö z e l   i ş b i r l i ğ i   ( P P P ) ,   k a m u   i l e   ö z e l   s e k t ö r   a r a s ı n d a   b i r   m a l ı n
       v e y a   h i z m e t i n   t o p l u m a   s u n u l m a s ı   i ç i n   y a p ı l a n   k u r u m s a l   v e
       s ö z l e ş m e y e   d a y a l ı   b i r   i ş b i r l i ğ i d i r .   U l u s l a r a r a s ı   a l a n d a   b i l i n e n   a d ı y l a
       P P P   ( P u b l i c   P r i v a t e   P a r t n e r s h i p ) ,   b i r   f i n a n s m a n   m o d e l i d i r .   K ı s m e n
       v e y a   t a m a m e n   k a m u s a l   y ü k ü m l ü l ü k   a l t ı n d a k i   b a z ı   y a t ı r ı m   v e
       h i z m e t l e r i n ,   p r o j e y e   y ö n e l i k   m a l i y e t ,   r i s k   v e   g e t i r i l e r i n i n ,   u z u n
       v a d e l i   b i r   s ö z l e ş m e y l e ,   k a m u   v e   ö z e l   s e k t ö r   a r a s ı n d a   p a y l a ş ı l m a s ı
       y o l u y l a   g e r ç e k l e ş t i r i l m e s i n e   d a y a n m a k t a d ı r .   K ı s a c a s ı ,   d e v l e t i n
       s u n a c a ğ ı   m a l   v e   h i z m e t l e r i n ,   y a p ı m   i ş l e r i n i n   b ü t ç e   y e t e r s i z l i ğ i
       n e d e n i y l e   e r t e l e n m e s i n i n   v e y a   y a p ı l a m a m a s ı n ı n   ö n ü n e   g e ç m e k
       a m a c ı y l a   k u l l a n ı l m a k t a d ı r .   K a m u   ö z e l   i ş b i r l i ğ i   ( P P P )   m o d e l l e r i n d e
                                              MELİKE KILIÇ
                                            PİRAMİT GAYRİMENKUL DEĞERLEME
       i l k   g i r i ş i m   İ n g i l t e r e   t a r a f ı n d a n ,   ö z e l   s e k t ö r ü n   k a m u s a l   a l a n a
                                              VE DANIŞMANLIK A.Ş.
                                             BAŞKENT BÖLGE DENETMENİ
       g i r m e s i n e   e n g e l   o l a n   y a s a l   d ü z e n l e m e l e r i n   k a l d ı r ı l m a s ı n d a n   s o n r a ,
                                              ŞEHİR PLANCISI
       ö z e l   s e k t ö r   i ş b i r l i ğ i   i l e   k u r d u ğ u   v e   b u   m o d e l i n i n   g e n e l   ç e r ç e v e s i n i
                                           LİSANSLI GAYRİMENKUL DEĞERLEME UZMANI
       o l u ş t u r a n   “ Ö z e l   S e k t ö r   F i n a n s m a n   G i r i ş i m i   ( P F I - P r i v a t e   F i n a n c e
       I n i t i a t i v e )   i l e   a t ı l m ı ş t ı r .   G ü n ü m ü z d e   K a m u   Ö z e l   İ ş b i r l i ğ i   ( P P P )   u y g u l a m a l a r ı ,   ö z e l   s e k t ö r ü n
       v e r i m l i   i ş l e t m e c i l i k   b e c e r i l e r i n d e n   y a r a r l a n ı l a n ,   k a m u n u n   i s e   y a t ı r ı m l a r ı n   k o o r d i n a s y o n u ,
       g e n e l   p l a n l a m a ,   d e n e t l e m e   v e   p o l i t i k a   b e l i r l e m e   g i b i   a l a n l a r d a   o d a k l a n m a s ı n ı n   s a ğ l a n d ı ğ ı
       b i r   m o d e l   o l a r a k   k a b u l   e d i l m e k t e d i r .   G e l e n e k s e l   k a m u   p r o j e l e r i n d e n   t e m e l   f a r k   o l a r a k   K Ö İ
       m o d e l i n i n   a y r ı ş t ı r ı c ı   y a n ı ,   k a m u n u n   ö z e l   s e k t ö r   i l e   i ş b i r l i ğ i   s ü r e c i n i n   y a l n ı z c a   i n ş a a t
       a ş a m a s ı n d a   d e ğ i l ,   t a s a r ı m ,   i n ş a a t ,   u y g u l a m a   v e   d e n e t i m   s ü r e ç l e r i n i n   t a m a m ı n d a   d e v a m
       e d i y o r   o l m a s ı d ı r .
       Türkiye’de Kamu Özel İşbirliği Uygulamaları
        Ü l k e m i z d e   K a m u   Ö z e l   İ ş b i r l i ğ i   a l a n ı n d a   Y a p - İ ş l e t - D e v r e t   ( Y İ D ) ,   Y a p - K i r a l a - D e v r e t   ( Y K D ) ,
       Y a p   İ ş l e t   ( Y İ )   v e   İ ş l e t m e   H a k k ı   D e v r i   ( İ H D )   m o d e l l e r i   u y g u l a n m a k t a d ı r .
        Y a p - İ ş l e t   ( Y İ )   m o d e l i ,   ü l k e m i z d e   e l e k t r i k   e n e r j i s i   ü r e t i m i n d e   k u l l a n ı l m a k t a d ı r .   S ö z l e ş m e
        b i t i m i n d e   t e s i s   ö z e l   s e k t ö r d e   k a l m a k t a d ı r .
       1 . Y a p - İ ş l e t - D e v r e t   ( Y İ D )   m o d e l i n d e ,   k a m u y a   a i t   b i r   a r a z i   ü z e r i n d e   ö z e l   s e k t ö r e   t e s i s   i n ş a
        e t m e   h a k k ı   v e r i l m e k t e ,   r i s k l e r   ö z e l   s e k t ö r   i l e   k a m u   a r a s ı n d a   p a y l a ş ı l m a k t ı r .
        Y a p - K i r a l a - D e v r e t   ( Y K D )   m o d e l i n d e ,   ö z e l   s e k t ö r   t e s i s i   y a p m a k t a ,   f i z i k s e l   d o n a n ı m ı n ı
        s a ğ l a m a k t a ,   b e l i r l e n e n   s ü r e   b o y u n c a   s ö z l e ş m e d e   b e l i r l e n e n   a l a n l a r ı   i ş l e t m e k t e   v e
                            i
        s o n u n d a   t e s i s i   k a m u y a   d e v r e t m e k t e d r . K a m u   i s e   h e r   y ı l   ö z e l   s e k t ö r e   k i r a   ö d e m e s i
        y a p m a k t a d ı r .
        İ ş l e t m e   H a k k ı   D e v r i   ( İ H D )   m o d e l i n d e ,   d e v l e t i n   m e v c u t   b i r   t e s i s i n i n   i ş l e t m e   h a k k ı   b e l i r l i
        b i r   s ü r e l i ğ i n e   ö z e l   s e k t ö r e   d e v r e d i l m e k t e d i r .

       Y İ D   v e   İ H D   m o d e l l e r i n i n   s e k t ö r e l   k a p s a m ı   o l d u k ç a   g e n i ş   o l u p   h â l i h a z ı r d a   b u   m o d e l l e r l e
       k a r a y o l u ,   h a v a a l a n ı ,   l i m a n ,   y a t   l i m a n ı   v e   t u r i z m   t e s i s i ,   g ü m r ü k   t e s i s i   v e   g ü m r ü k   k a p ı s ı ,
       k e n t s e l   a l t y a p ı   v e   e n e r j i   t e s i s i   p r o j e l e r i   y ü r ü t ü l m e k t e d i r .   Y K D   m o d e l i   i s e   b e l l i   s e k t ö r l e r l e
       s ı n ı r l ı   o l u p   m e v c u t   d u r u m d a   s a ğ l ı k   t e s i s l e r i n i n   h a y a t a   g e ç i r i l m e s i n d e   k u l l a n ı l m a k t a d ı r .
                  Yap İşlet Devret Modeli Örnek Projeler       Kuzey Marmara Otoyolu (Kınalı-Odayeri Kesimi)        Çeşme Alaçatı Havalimanı       Pİ R A Mİ T   B Ü L T E N                     T E M M U Z   2 0 2 1   |   3
   1   2   3   4   5   6   7   8   9