Page 2 - Temmuz 2021 Bülten
P. 2

2021 HAZIRAN                Türkiye genelinde Haziran ayında 134 bin 731
                            konut satıldı
       KONUT SATIŞ                T ü c r k e i k y i e   y g ı l e ı n n  e a l i y n n d ı e a  y k ı o n n a u  t g  ö s r a e t ı  ş % l a r 9 ı ,  1 H  a a z z i a r a a n r  a a k y  ı 1 n 3 d 4 a    b b i i n r
                            ö

                                                l
                                            2
                             n
                            7 3 1   o l d u .   K o n u t   s a t ı ş l a r ı n d a   İ s t a n b u l   2 5   b i n   8 3 3
       İSTATİSTİKLERİ               k S o n ı u ş t    s s a a y t ı ı ş l a ı  r v ı n e a  % g 9 , r 2 e   i l İ e s t  e n b  y u ü l k u s  e 1 k 3  p  a b y i n a    s 4 a 0 h 1 i p   k o o l n d u u t .
                                     1
                                         a

                                      ö
                             a
                              t
                                            '
                                          n
                            s a t ı ş ı   v e   % 9 , 9   p a y   i l e   A n k a r a ,   7   b i n   5 2 2   k o n u t   s a t ı ş ı
       YAYINLANDI                 v a e z    % 5 l d , 6 u  ğ p u a  y i  l i l l e e r   İ z s m r i a r s  ı i y z l l a e  d 1 i . 2  K  o k n o u t u  t s  a i t l ı e ş   s H a a y k ı s k ı a n r ı i n ,    e n
                                                      2
                                     ı
                                                      3
                              o
                                             n
                            k o n u t   i l e   A r d a h a n   v e   6 4   k o n u t   i l e   B a y b u r t   o l d u .
       İpotekli konut satışları Haziran ayında 28 bin
       878 olarak gerçekleşti
       T ü r k i y e   g e n e l i n d e   H a z i r a n   a y ı n d a   i p o t e k l i
       k o n u t   s a t ı ş l a r ı   b i r   ö n c e k i   y ı l ı n   a y n ı   a y ı n a   g ö r e
       % 7 1 , 5   a z a l ı ş   g ö s t e r e r e k   2 8   b i n   8 7 8   o l d u .
       T o p l a m   k o n u t   s a t ı ş l a r ı   i ç i n d e   i p o t e k l i   s a t ı ş l a r ı n
       p a y ı   % 2 1 , 4   o l a r a k   g e r ç e k l e ş t i .   İ p o t e k l i
       s a t ı ş l a r d a   İ s t a n b u l   6   b i n   2 1 7   k o n u t   s a t ı ş ı   v e
       % 2 1 , 5   p a y   i l e   i l k   s ı r a d a   y e r   a l d ı .   İ p o t e k l i   k o n u t
       s a t ı ş ı n ı n   e n   a z   o l d u ğ u   i l   2   k o n u t   i l e   H a k k a r i
       o l d u .
       Diğer satış türleri sonucunda 105 bin 853
       konut el değiştirdi
       D i ğ e r   k o n u t   s a t ı ş l a r ı   H a z i r a n   a y ı n d a   T ü r k i y e
       g e n e l i n d e   b i r   ö n c e k i   y ı l ı n   a y n ı   a y ı n a   g ö r e
       % 1 9 , 6   a r t a r a k   1 0 5   b i n   8 5 3   o l d u .   D i ğ e r   k o n u t
       s a t ı ş l a r ı n d a   İ s t a n b u l   1 9   b i n   6 1 6   k o n u t   s a t ı ş ı   v e
       % 1 8 , 5   p a y   i l e   i l k   s ı r a y a   y e r l e ş t i .   İ s t a n b u l ' d a k i
       t o p l a m   k o n u t   s a t ı ş l a r ı   i ç i n d e   d i ğ e r   s a t ı ş l a r ı n
       p a y ı   % 7 5 , 9   o l d u .   A n k a r a   9   b i n   4 1 2   d i ğ e r   k o n u t
       s a t ı ş ı   i l e   i k i n c i   s ı r a d a   y e r   a l ı r k e n ,   A n k a r a ' y ı   5
       b i n   7 1 4   k o n u t   s a t ı ş ı   i l e   İ z m i r   i z l e d i .   D i ğ e r   k o n u t
       s a t ı ş ı n ı n   e n   a z   o l d u ğ u   i l   1 0   k o n u t   i l e   H a k k a r i
        o l d u .


       Haziran ayında 40 bin 92 konut ilk defa satıldı
       T ü r k i y e   g e n e l i n d e   i l k   d e f a   s a t ı l a n   k o n u t   s a y ı s ı   H a z i r a n   a y ı n d a   b i r   ö n c e k i   y ı l ı n   a y n ı   a y ı n a   g ö r e
       % 3 1 , 6   a z a l a r a k   4 0   b i n   9 2   o l d u .   T o p l a m   k o n u t   s a t ı ş l a r ı   i ç i n d e   i l k   s a t ı ş ı n   p a y ı   % 2 9 , 8   o l d u .   İ l k
       s a t ı ş l a r d a   İ s t a n b u l   6   b i n   7 7 2   k o n u t   s a t ı ş ı   v e   % 1 6 , 9   i l e   e n   y ü k s e k   p a y a   s a h i p   o l u r k e n ,   İ s t a n b u l ' u   2
       b i n   6 4 7   k o n u t   s a t ı ş ı   i l e   A n k a r a   v e   2   b i n   1 2 8   k o n u t   s a t ı ş ı   i l e   İ z m i r   i z l e d i .       Pİ R A Mİ T   B Ü L T E N                     T E M M U Z   2 0 2 1   |   1
   1   2   3   4   5   6   7