Page 2 - PİRAMİT EYLÜL
P. 2

2021 AĞUSTOS                Türkiye genelinde Ağustos ayında 141 bin 400
                            konut satıldı
       KONUT SATIŞ                T ü c r k e i k y i e   y g ı l e ı n  e a l i y n n d ı e a  k y ı o n n a u  t g  s ö a r e t ı  ş % l a 1 r 7 ı  , 0 A  ğ a u z s a t l o a s r  a a k y  ı 1 n 4 d 1 a   b b i i n r
                             n
                            ö

                                  n
                            4 0 0   o l d u .   K o n u t   s a t ı ş l a r ı n d a   İ s t a n b u l   2 4   b i n   2 8 6
       İSTATİSTİKLERİ               k S o n ı u ş t    s s a a y t ı ı ş l a ı  r v ı n e a  % g 7 , r 2 e   i l İ e s t  e n b  y u ü l k u s  e 1 k 3  p  a b y i n a    s 6 a 4 h 2 i p   k o o l n d u u t .
                                     1
                                      ö

                                         a
                              t
                             a
                                            '
                                          n
                            s a t ı ş ı   v e   % 9 , 6   p a y   i l e   A n k a r a ,   7   b i n   7 3 1   k o n u t   s a t ı ş ı
       YAYINLANDI                 v a e z    % l 5 d , 5 ğ  p u a  y i l  l i e l e   s İ z ı r m a i s r ı  y i z l a l e  1 d 6 i .   k K o o n n u u t t   i s l a e t  ı H  a s k a k y a ı s r i ı  n v ı n   e n
                                                ş
                                                     e
                                                      2
                                                      8
                                   r
                                u
                              o
                            k o n u t   i l e   A r d a h a n   o l d u .
       İpotekli konut satışları 27 bin 375 olarak
       gerçekleşti
       T ü r k i y e   g e n e l i n d e   i p o t e k l i   k o n u t   s a t ı ş l a r ı
       A ğ u s t o s   a y ı n d a   b i r   ö n c e k i   y ı l ı n   a y n ı   a y ı n a   g ö r e
       % 6 4 , 0   a z a l ı ş   g ö s t e r e r e k   2 7   b i n   3 7 5   o l d u .   T o p l a m
       k o n u t   s a t ı ş l a r ı   i ç i n d e   i p o t e k l i   s a t ı ş l a r ı n   p a y ı
       % 1 9 , 4   o l a r a k   g e r ç e k l e ş t i .   İ p o t e k l i   s a t ı ş l a r d a
       İ s t a n b u l   5   b i n   6 3 6   k o n u t   s a t ı ş ı   v e   % 2 0 , 6   p a y   i l e
       i l k   s ı r a d a   y e r   a l d ı .   İ p o t e k l i   k o n u t   s a t ı ş ı n ı n   e n   a z
       o l d u ğ u   i l   1   k o n u t   i l e   H a k k a r i   o l d u .
       Diğer satış türleri sonucunda 114 bin 25
       konut el değiştirdi
       T ü r k i y e   g e n e l i n d e   d i ğ e r   k o n u t   s a t ı ş l a r ı   A ğ u s t o s
       a y ı n d a   b i r   ö n c e k i   y ı l ı n   a y n ı   a y ı n a   g ö r e   % 2 0 , 8
       a r t a r a k   1 1 4   b i n   2 5   o l d u .   D i ğ e r   k o n u t
       s a t ı ş l a r ı n d a   İ s t a n b u l   1 8   b i n   6 5 0   k o n u t   s a t ı ş ı   v e
       % 1 6 , 4   p a y   i l e   i l k   s ı r a y a   y e r l e ş t i .   İ s t a n b u l ' d a k i
       t o p l a m   k o n u t   s a t ı ş l a r ı   i ç i n d e   d i ğ e r   s a t ı ş l a r ı n
       p a y ı   % 7 6 , 8   o l d u .   A n k a r a   1 0   b i n   1 7 8   d i ğ e r   k o n u t
       s a t ı ş ı   i l e   i k i n c i   s ı r a d a   y e r   a l ı r k e n ,   A n k a r a ' y ı   6
       b i n   6 5   k o n u t   s a t ı ş ı   i l e   İ z m i r   i z l e d i .   D i ğ e r   k o n u t
       s a t ı ş ı n ı n   e n   a z   o l d u ğ u   i l   1 5   k o n u t   i l e   H a k k a r i
       o l d u .


       İlk defa satılan konut sayısı 42 bin 639 olarak gerçekleşti
       T ü r k i y e   g e n e l i n d e   i l k   d e f a   s a t ı l a n   k o n u t   s a y ı s ı   A ğ u s t o s   a y ı n d a   b i r   ö n c e k i   y ı l ı n   a y n ı   a y ı n a   g ö r e
       % 1 8 , 2   a z a l a r a k   4 2   b i n   6 3 9   o l d u .   T o p l a m   k o n u t   s a t ı ş l a r ı   i ç i n d e   i l k   s a t ı ş ı n   p a y ı   % 3 0 , 2   o l d u .   İ l k
       s a t ı ş l a r d a   İ s t a n b u l   6   b i n   3 7 5   k o n u t   s a t ı ş ı   v e   % 1 5 , 0   i l e   e n   y ü k s e k   p a y a   s a h i p   o l u r k e n ,   İ s t a n b u l ' u   2
       b i n   9 3 2   k o n u t   s a t ı ş ı   i l e   A n k a r a   v e   b i n   9 7 2   k o n u t   s a t ı ş ı   i l e   İ z m i r   i z l e d i .       Pİ R A Mİ T   B Ü L T E N                      E Y L Ü L   2 0 2 1   |   1
   1   2   3   4   5   6   7