Page 7 - PİRAMİT EYLÜL
P. 7

YABANCILARIN TARAF OLDUĞU
       İŞLEMLERDE DÜZENLENECEK

       DEĞERLEME RAPORLARINA İLİŞKİN USÜL
       VE ESASLAR KONULU GENELGE
       YAYINLANDI
       Yetkili Değerleme Kuruluşu Tarafından Yapılacak İşlemler

       Y e t k i l i   d e ğ e r l e m e   k u r u l u ş u   d e ğ e r l e m e   r a p o r u n u   U l u s l a r a r a s ı   D e ğ e r l e m e   S t a n d a r t l a r ı   ( U D E S )   v e
       T ü r k i y e   D e ğ e r l e m e   U z m a n l a r ı   B i r l i ğ i   t a r a f ı n d a n   y a y ı m l a n a n   T U D E S - 3 1 0   B o r ç   V e r m e   v e   T e m i n a t   A m a ç l ı
       G a y r i m e n k u l l e r   İ ç i n   İ y i   U y g u l a m a l a r   K ı l a v u z u n d a   b e l i r l e n e n   n o r m l a r a   u y g u n   o l a r a k   d ü z e n l e r   v e   e n   a z
       b i r i   s o r u m l u   d e ğ e r l e m e   u z m a n ı   o l m a k   ü z e r e   e n   a z   i k i   d e ğ e r l e m e   u z m a n ı   v e   r a p o r   h a z ı r l a n m a s ı n d a
       r e f a k a t   e t m e s i   h a l i n d e   d e ğ e r l e m e   u z m a n   y a r d ı m c ı s ı   t a r a f ı n d a n   5 0 7 0   s a y ı l ı   E l e k t r o n i k   İ m z a   K a n u n u
       ç e r ç e v e s i n d e   e - i m z a   i l e   i m z a l a y a r a k   W e b   T a p u   d e ğ e r l e m e   s i s t e m i   ü z e r i n d e n   i l g i l i s i n e   v e   T A K B İ S ' e
       g ö n d e r i r .
       D e ğ e r l e m e   ç a l ı ş m a s ı n d a   b i r d e n   f a z l a   y ö n t e m   k u l l a n ı l d ı y s a   u z l a ş t ı r m a   r a p o r   i ç e r i s i n d e   a ç ı k l a n ı r .
       D e ğ e r l e m e   r a p o r u n d a   e m s a l   s a t ı ş l a r ı n   k a r ş ı l a ş t ı r ı l m a s ı   y a k l a ş ı m ı   u y g u l a n m ı ş   i s e   e m s a l   a l ı n a n
       t a ş ı n m a z l a r ı n   a y n ı   n i t e l i k l e r d e   o l m a s ı   v e   d e ğ e r l e m e s i   y a p ı l a n   t a ş ı n m a z l a   b i r l i k t e   a y n ı   k r o k i   ü z e r i n d e
       g ö s t e r i l m e s i   s a ğ l a n ı r .
       D e ğ e r l e m e s i   y a p ı l a n   t a ş ı n m a z   n a t a m a m   i s e ,   d e ğ e r l e m e   g ü n ü   i t i b a r i   i l e   m e v c u t   i n ş a a t   s e v i y e s i n i
       g ö s t e r e n   d u r u m   t a b l o s u n a   r a p o r d a   y e r   v e r i l i r .
       D e ğ e r l e m e y e   k o n u   t a ş ı n m a z ı n   y a s a l   d u r u m u   i l e   f i i l i   d u r u m u   a r a s ı n d a   f a r k l ı l ı k   o l m a s ı   h a l i n d e ,   b u
       u y u m s u z l u k l a r   ö l ç ü l e n d i r i l e r e k   m i m a r i   p r o j e s i   ü z e r i n d e   g ö s t e r i l i r .
       D e ğ e r l e m e   r a p o r u n d a   d e ğ e r l e m e y e   k o n u   t a ş ı n m a z a   a i t   - t a ş ı n m a z ı n   n i t e l i ğ i n e   g ö r e -   i ç   v e   d ı ş   c e p h e y e
       a i t   ( b a ğ ı m s ı z   b ö l ü m   i s e   y a p ı   i ç e r i s i n d e k i   k o n u m u   g ö s t e r i l m e l i )   e n   a z   3   a d e t   f o t o ğ r a f   d e ğ e r l e m e
       r a p o r u n d a k i   y e r   d u r u m u n a   g ö r e   b i r l e ş t i r i l m i ş   t e k   b i r   a l t l ı k   f o t o ğ r a f   ( k o l a j )   ü s t ü n d e   v e y a   a y r ı   a y r ı
       o l a r a k   g ö s t e r i l i r .
       " D e ğ e r l e m e   H e s a b ı   v e   U z l a ş t ı r m a   i l e   D e ğ e r l e m e   H e s a p   A ç ı k l a m a "   b ö l ü m l e r i n d e ;   d e ğ e r   t e s p i t i
       a ş a m a s ı n d a   d ü z e l t m e / y u v a r l a m a ,   ş e r e f i y e ,   p a z a r l ı k   v b .   u n s u r l a r ı n   e t k i   d ü z e y l e r i   v e   g e r e k ç e l e r i
       a ç ı k l a n a r a k   b e l i r l e n e n   d e ğ e r e   n a s ı l   u l a ş ı l d ı ğ ı n ı   g ö s t e r e n   m a t e m a t i k s e l   i ş l e m l e r   a n l a ş ı l ı r   ş e k i l d e
       a ç ı k l a n ı r .
       D e ğ e r l e m e y e   k o n u   t a ş ı n m a z ı n   M e v c u t   K u l l a n ı m a   E s a s   P i y a s a   D e ğ e r i   ( T L )   i l e   Y a s a l   K u l l a n ı m a   E s a s
       P i y a s a   D e ğ e r i   ( T L )   " T a ş ı n m a z   D e ğ e r l e m e   S o n u c u "   b ö l ü m ü n d e   g ö s t e r i l i r .
       Z e m i n d e   f i i l e n   b i t m e m i ş   v e y a   i n ş a s ı   d e v a m   e d e n   ( f o t o ğ r a f l a r   i l e   t e v s i k   e d i l m e l i d i r )   v e   k a t   i r t i f a k ı
       t e s i s l i   t a ş ı n m a z l a r   i ç i n   i s e   b i n a n ı n   b i t m e s i   h a l i n d e   o l u ş a c a k   d e ğ e r i   a y r ı c a   d e ğ e r l e m e   r a p o r u n u n   i l g i l i
       a l a n ı n d a   b e l i r t i l i r .
       D e ğ e r l e m e   u z m a n ı n c a ,   n a t a m a m   t a ş ı n m a z ı n   m e t r u k / i n ş a a t ı n   d e v a m   e t m e m e   v b .   n e d e n l e r l e
       t a m a m l a n m a s ı   h a l i n d e k i   d e ğ e r i   t a k d i r   e d i l m e y e c e k   i s e   d e ğ e r l e m e   r a p o r u   i l g i l i   d e ğ e r   a l a n ı n d a
       " h e s a p l a n m a d ı "   o l a r a k   g ö s t e r i l i r .
       Y a s a l   K ı s ı t l ı l ı ğ ı   B u l u n a n   B a ğ ı m s ı z   B ö l ü m   V a s f ı n a   H a i z   v e / v e y a   İ s k a n   A m a ç l ı   K u l l a n ı l a n
       G a y r i m e n k u l l e r e   v b .   a i t   d e ğ e r l e m e   r a p o r l a r ı n d a ;   T U D E S   3 1 0   -   B o r ç   V e r m e   v e   T e m i n a t   A m a ç l ı
       G a y r i m e n k u l l e r   İ ç i n   İ y i   U y g u l a m a l a r   K ı l a v u z u n d a   b e l i r l e n e n   i l k e l e r   k a p s a m ı n d a ,   d e ğ e r l e m e   r a p o r u n u n
       m e v c u t   d u r u m   v e / v e y a   y a s a l   d u r u m   d e ğ e r i n i n   t a k d i r   e d i l e m e m e s i   h a l i n d e   i l g i l i   d e ğ e r   a l a n ı n a
       " h e s a p l a n m a d ı "   i b a r e s i n i n   e k l e n m e s i   g e r e k m e k t e d i r .
       Y e t k i l i   D e ğ e r l e m e   k u r u l u ş u   r a p o r u   d ü z e n l e d i k t e n   s o n r a   s ı k ç a   k a r ş ı l a ş ı l a n   s o r u n l a r a   s e b e b i y e t
       v e r i l m e m e s i   i ç i n   s i s t e m   ü z e r i n d e n   i l g i l i s i n e   v e   T A K B İ S ' e   g ö n d e r m e d e n   ö n c e ;
        D e ğ e r l e m e   k o n u s u   t a ş ı n m a z   i l e   e m s a l   t a ş ı n m a z l a r   b i r l i k t e   a y n ı   k r o k i   ü z e r i n d e   g ö s t e r i l d i   m i ?
        D e ğ e r l e m e s i   y a p ı l a n   t a ş ı n m a z   n a t a m a m   i s e ,   d e ğ e r l e m e   g ü n ü   i t i b a r i   i l e   m e v c u t   i n ş a a t   s e v i y e s i n i
        g ö s t e r e n   d u r u m   t a b l o s u n a   r a p o r a   f o t o ğ r a f   o l a r a k   y ü k l e n d i   m i ?
        D e ğ e r l e m e y e   k o n u   t a ş ı n m a z ı n   y a s a l   d u r u m u   i l e   f i i l i   d u r u m u   a r a s ı n d a   f a r k l ı l ı k   o l m a s ı   h a l i n d e ,   b u
        u y u m s u z l u k l a r   ö l ç ü l e n d i r i l e r e k   m i m a r i   p r o j e s i   ü z e r i n d e   g ö s t e r i l d i   m i ?
        İ ç   v e   d ı ş   c e p h e y e   a i t   ( b a ğ ı m s ı z   b ö l ü m   i s e   y a p ı   i ç e r i s i n d e k i   k o n u m u   g ö s t e r i l m e l i )   e n   a z   3   a d e t
        f o t o ğ r a f   y ü k l e n d i   m i ?
        D e ğ e r   t e s p i t i   a ş a m a s ı n d a   d ü z e l t m e / y u v a r l a m a ,   ş e r e f i y e ,   p a z a r l ı k   v b .   u n s u r l a r ı n   e t k i   d ü z e y l e r i   v e
        g e r e k ç e l e r i   a ç ı k l a n a r a k   b e l i r l e n e n   d e ğ e r e   n a s ı l   u l a ş ı l d ı ğ ı n ı   g ö s t e r e n   m a t e m a t i k s e l   i ş l e m l e r
        a n l a ş ı l ı r   ş e k i l d e   a ç ı k l a n d ı   m ı ?
       s o r u l a r ı n ı   k o n t r o l   e t t i k t e n   s o n r a   d e ğ e r l e m e   r a p o r u n u   T A D E B İ S   s i s t e m i   ü z e r i n d e n   T A K B İ S ' e   g ö n d e r i r .       Pİ R A Mİ T   B Ü L T E N                      E Y L Ü L   2 0 2 1   |   6
   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12