Page 3 - PİRAMİT EYLÜL
P. 3

İkinci el konut satışlarında 98 bin 761 konut el değiştirdi

       T ü r k i y e   g e n e l i n d e   i k i n c i   e l   k o n u t   s a t ı ş l a r ı   A ğ u s t o s   a y ı n d a   b i r   ö n c e k i   y ı l ı n   a y n ı   a y ı n a   g ö r e
       % 1 6 , 5   a z a l ı ş   g ö s t e r e r e k   9 8   b i n   7 6 1   o l d u .   İ k i n c i   e l   k o n u t   s a t ı ş l a r ı n d a   İ s t a n b u l   1 7   b i n   9 1 1   k o n u t
       s a t ı ş ı   v e   % 1 8 , 1   p a y   i l e   i l k   s ı r a d a   y e r   a l d ı .   İ s t a n b u l ' d a k i   t o p l a m   k o n u t   s a t ı ş l a r ı   i ç i n d e   i k i n c i   e l
       s a t ı ş l a r ı n   p a y ı   % 7 3 , 8   o l d u .   İ k i n c i   e l   k o n u t   s a t ı ş l a r ı n d a   A n k a r a   1 0   b i n   7 1 0   k o n u t   s a t ı ş ı   i l e   i k i n c i
       s ı r a d a   y e r   a l ı r k e n ,   A n k a r a ' y ı   5   b i n   7 5 9   k o n u t   s a t ı ş ı   i l e   İ z m i r   i z l e d i .

                                   Konut satışları Ocak-Ağustos döneminde
                                   %21,7 azaldı
                                   K o n u t   s a t ı ş l a r ı   O c a k - A ğ u s t o s   d ö n e m i n d e   b i r
                                   ö n c e k i   y ı l ı n   a y n ı   d ö n e m i n e   g ö r e   % 2 1 , 7
                                   a z a l ı ş l a   8 0 1   b i n   9 9 5   o l a r a k   g e r ç e k l e ş i r k e n
                                   i p o t e k l i   k o n u t   s a t ı ş ı   % 6 7 , 9   a z a l ı ş l a   1 5 2   b i n
                                   9 6 ,   d i ğ e r   s a t ı ş   t ü r l e r i   i s e   % 1 7 , 9   a r t ı ş l a   6 4 9
                                   b i n   8 9 9   o l d u .   B u   d ö n e m d e   i l k   d e f a   s a t ı l a n
                                   k o n u t l a r   % 2 3 , 5   a z a l ı ş l a   2 4 3   b i n   1 8 9 ,   i k i n c i
                                   e l   k o n u t   s a t ı ş l a r ı   % 2 0 , 9   a z a l ı ş l a   5 5 8   b i n   8 0 6
                                   o l a r a k   g e r ç e k l e ş t i .
                                   Yabancılara Ağustos ayında 5 bin 866
                                   konut satışı gerçekleşti

                                   Y a b a n c ı l a r a   y a p ı l a n   k o n u t   s a t ı ş l a r ı   A ğ u s t o s
                                   a y ı n d a   b i r   ö n c e k i   y ı l ı n   a y n ı   a y ı n a   g ö r e
                                   % 5 0 , 7   a r t a r a k   5   b i n   8 6 6   o l d u .   Y a b a n c ı l a r a
                                   y a p ı l a n   k o n u t   s a t ı ş l a r ı n d a ,   i l k   s ı r a y ı   2   b i n
                                   7 2 9   k o n u t   s a t ı ş ı   i l e   İ s t a n b u l   a l d ı .   İ s t a n b u l ' u
                                   s ı r a s ı y l a   9 7 6   k o n u t   s a t ı ş ı   i l e   A n t a l y a ,   4 0 0
                                   k o n u t   s a t ı ş ı   i l e   A n k a r a ,   2 4 2   k o n u t   s a t ı ş ı   i l e
                                   M e r s i n   v e   2 3 3   k o n u t   s a t ı ş ı   i l e   Y a l o v a   i z l e d i .


       Yabancılara yapılan konut satış sayısı, Ağustos 2021

       Ülke uyruklarına göre en çok
       konut     satışı     İran
       vatandaşlarına yapıldı
       A ğ u s t o s   a y ı n d a   İ r a n   v a t a n d a ş l a r ı
       T ü r k i y e ' d e n   9 1 1   k o n u t   s a t ı n
       a l d ı .   İ r a n   v a t a n d a ş l a r ı n ı
       s ı r a s ı y l a ,   9 0 0   k o n u t   i l e   I r a k ,   4 5 1
       k o n u t   i l e   R u s y a   F e d e r a s y o n u ,
       3 1 3   k o n u t   i l e   A f g a n i s t a n   v e   2 6 4
       k o n u t   i l e   K u v e y t   v a t a n d a ş l a r ı
       i z l e d i .

       Pİ R A Mİ T   B Ü L T E N                      E Y L Ü L   2 0 2 1   |   2
   1   2   3   4   5   6   7   8