Page 4 - PİRAMİT EYLÜL
P. 4

ÜLKEMİZDE YAŞANAN SEL BASKINLARINDAKİ EN ÖNEMLİ ETKENLERİN İNCELEMELERİ
                       VE ALINABİLECEK ÖNLEMLER
                     TRABZON / DEĞİRMENDERE ÖRNEĞİ


       S e l   v e   t a ş k ı n   o l a y l a r ı   h e m   ü l k e m i z d e   h e m   d e   d ü n y a   ü z e r i n d e   s ı k   y a ş a n a n ,
       i n s a n   ö l ü m l e r i n e   v e   c i d d i   e k o n o m i k   k a y ı p l a r a   y o l   a ç a n   a f e t l e r d e n d i r .   S e l ,
       b i t k i l e r i n   y a ğ ı ş l a r ı   a l ı k o y m a   v e   t o p r a ğ ı n   s u y u   e m m e   k a p a s i t e s i n i n
       ü z e r i n d e   m e y d a n a   g e l e n   ş i d d e t l i   y a ğ ı ş   i l e   k a r   v e   b u z l a r ı n   h ı z l ı   ş e k i l d e
       e r i m e s i   s o n u c u   m e y d a n a   g e l i r   .   T a ş k ı n   i s e   y a n   d e r e l e r d e n   g e l e n   s e l l e r i n
       k ı s a   s ü r e d e   a n a   a k a r s u y a   u l a ş m a s ı y l a   v a d i   b o y u n c a   y a t a k t a   a k a n   s u y u n
       y ü k s e l m e s i   v e   n o r m a l   y a t a ğ ı n a   s ı ğ m a y ı p   t a ş k ı n   y a t a ğ ı n a   v e   ç e v r e s i n d e k i
       t a ş k ı n   d ü z l ü ğ ü n e   y a y ı l m a s ı   ş e k l i n d e   g e r ç e k l e ş e n   o l a y a   d e n i l m e k t e d i r   .
       A s l ı n d a   s e l ,   d o ğ a n ı n   k e n d i   d e n g e s i n i   k o r u m a   m e k a n i z m a s ı   s ı n ı r l a r ı
       i ç i n d e   k a l d ı ğ ı   s ü r e c e ,   n o r m a l   b i r   h i d r o m e t e o r o l o j i k   o l a y   o l a r a k   k a b u l
       e d i l m e k t e d i r .   A n c a k   ç e ş i t l i   n e d e n l e r l e   d o ğ a n ı n   d e n g e s i n i n   b o z u l m a s ı n a
                                              OĞUZ TURALI
       b a ğ l ı   o l a r a k   o r t a y a   ç ı k a n   o l u m s u z l u k l a r ı n   d a   e t k i s i y l e   b u   o l a y ,   z a m a n
                                            PİRAMİT GAYRİMENKUL DEĞERLEME
                                              VE DANIŞMANLIK A.Ş.
       z a m a n   b i r   a f e t e   d ö n ü ş e b i l m e k t e d i r   .   S e l   a f e t i n i   m e y d a n a   g e t i r e n   b i r ç o k
                                             GENEL MERKEZ DENETMENİ
                                              ŞEHİR PLANCISI
       e t k e n   o l m a k l a   b i r l i k t e   e n   ö n e m l i s i ,   i n s a n l a r ı n   d o ğ a l   e k o l o j i k   d e n g e y i
                                           LİSANSLI GAYRİMENKUL DEĞERLEME UZMANI
       b o z a n   t a h r i b a t l a r ı d ı r .
       T a b i a t t a k i   t o p r a k   –   s u   –   b i t k i   a r a s ı n d a k i   d o ğ a l   d e n g e y i   b o z u c u   n i t e l i k t e k i   m ü d a h a l e l e r ;
       o r m a n s ı z l a ş m a ,   y a n l ı ş   a r a z i   k u l l a n ı m l a r ı   h ı z l a n d ı r ı l m ı ş   e r o z y o n a   ,   e r o z y o n l a   y ı p r a n a n   a r a z i l e r   d e
       d o l a y l ı   o l a r a k   s e l   v e   t a ş k ı n a   y o l   a ç m a k t a d ı r .   Ü l k e m i z d e   1 9 1 0   y ı l ı n d a   T o k a t   –   B e h z a t   d e r e s i n i n
       t a ş m a s ı   i l e   2 0 0 0 ’ e   y a k ı n   i n s a n ı m ı z   ö l m ü ş t ü r .   1 3   T e m m u z   1 9 9 5   g ü n ü   I s p a r t a   /   S e n i r k e n t ’ i n
       g ü n e y i n d e   y e r   a l a n   K a p ı d a ğ   ü z e r i n e   d ü ş e n   1 0 - 1 3   d a k i k a l ı k   ş i d d e t l i   b i r   y a ğ ı ş ;   b i r   ç a m u r   s e l i n e ,   b u
       ç a m u r   s e l i   d e   7 4   k i ş i n i n   ö l ü m ü n e   y o l   a ç m ı ş t ı r   .

          Isparta/Senirkent Sel Felaketi          Zonguldak 1955 Sel Felaketi


       Ü l k e m i z d e   g ö r ü l e n   d o ğ a l   a f e t l e r   i ç i n d e   s e l ,   d e p r e m d e n   s o n r a   e n   b ü y ü k   c a n   v e   m a l   k a y ı p l a r ı n ı n
       g ö r ü l d ü ğ ü   d o ğ a   o l a y ı d ı r   v e   h e r   y ı l   b u   a f e t t e n   k a y n a k l a n a n   k a y b ı n   1 0 0 . 0 0 0 . 0 0 0   A B D   d o l a r ı   o l d u ğ u
       h e s a p l a n m ı ş t ı r .   T ü r k i y e ’ d e   k a y d e d i l m i ş   e n   y ü k s e k   i k i   y a ğ ı ş   d e ğ e r i ;   1 9 7 1 ’ d e   K e m e r ’ d e   k a y d e d i l e n
       4 6 9 , 9 m m ’ l i k   y a ğ ı ş ,   d i ğ e r i   d e   1 9 5 5 ’ d e   Z o n g u l d a k ’ t a   k a y d e d i l e n   4 3 8 . 8 m m ’ l i k   y a ğ ı ş t ı r .   H a v z a n ı n
       t ü m ü   o r m a n l a r l a   k a p l ı   o l a n   K e m e r ’ d e   e n   k ü ç ü k   b i r   z a r a r l a   k a r ş ı l a ş ı l m a m a s ı n a   r a ğ m e n ,   o r m a n l a r ı n ı
       k a y b e t m i ş   v e   a r a z i   k u l l a n ı m ı n d a   h e r   t ü r l ü   ç a r p ı k l ı ğ ı n   y a ş a n d ı ğ ı   Z o n g u l d a k ’ t a   b ü y ü k   f e l a k e t l e
       k a r ş ı l a ş ı l m ı ş t ı r .   B u   i f a d e l e r d e n   d e   a n l a ş ı l d ı ğ ı   g i b i   s e l   f e l a k e t i n i n   y a ş a n m a s ı n d a   e n   ö n e m l i   e t k e n
       o r m a n s ı z l a ş m a   v e   e r o z y o n d u r .
       Ü l k e m i z d e   o r m a n   a l a n l a r ı n d a k i   e r o z y o n u   d u r d u r m a y a   y ö n e l i k   o l a r a k   e t k i l i   ç a l ı ş m a l a r   y a p a n
       A ğ a ç l a n d ı r m a   v e   E r o z y o n   K o n t r o l   G e n e l   M ü d ü r l ü ğ ü   ( A G M )   1 9 4 6   –   2 0 0 5   y ı l l a r ı   a r a s ı n d a   1 . 9 4 1 . 6 1 0
       h e k t a r   a ğ a ç l a n d ı r m a ,   5 9 3 . 9 6 6   h e k t a r   e r o z y o n   k o n t r o l   ç a l ı ş m a s ı   y a p m ı ş t ı r .   T ü m   b u   ç a l ı ş m a l a r a
       r a ğ m e n   2 2 5 5   h e k t a r l ı k   b o z u k   v a s ı f l ı   o r m a n   a l a n ı n ı n   y a k l a ş ı k   % 1 0 ’ u   h a l e n   h a l i   h a z ı r d a   t a r ı m   a l a n ı
       o l a r a k   k u l l a n ı l m a k t a d ı r .   Ü s t e l i k   b u   t a r ı m   a l a n l a r ı n d a   m e y i l   y ü k s e k   o l d u ğ u n d a n   e ş   y ü k s e l t i
       e ğ r i l e r i n e   p a r a l e l   o l a r a k   t o p r a k   i ş l e m e   z o r   o l d u ğ u n d a n   y ö r e   h a l k ı   t o p r a k   i ş l e m e y i   e ş   y ü k s e l t i
       e ğ r i l e r i n e   d i k   o l a r a k   y a p m a k t a d ı r .   B u   u y g u l a m a   ç i z g i   v e   o y u n t u   e r o z y o n u n u n   e n   ö n e m l i   s e b e b i n i
       o l u ş t u r m a k t a d ı r .   Ü l k e m i z d e   o r m a n   y a   d a   m e r a   o l m a s ı   g e r e k e n ,   u z m a n l a r ı n   “ t a r ı m   a r a z i s i
       o l a b i l e c e k   n i t e l i k l e r e   s a h i p   d e ğ i l d i r ”   d e d i k l e r i   6   m i l y o n   h e k t a r d a n   f a z l a   a r a z i d e   h a l e n   t a r ı m
       y a p ı l m a k t a d ı r .   İ ş t e   D e ğ i r m e n d e r e   h a v z a s ı n d a k i   t a r ı m   a l a n l a r ı n ı n   ç o ğ u   b u   v a s ı f t a d ı r .   A r a z i   v a r l ı ğ ı ,
       a r a z i   y e t e n e k   s ı n ı f l a m a s ı n a   g ö r e   d o ğ r u   b i r   ş e k i l d e   k u l l a n ı l m a y a n   b u   h a v z a d a   m ü l k i y e t   i l e   i l g i l i
       h i ç b i r   ç a l ı ş m a   y a p ı l m a m ı ş t ı r .       Pİ R A Mİ T   B Ü L T E N                      E Y L Ü L   2 0 2 1   |   3
   1   2   3   4   5   6   7   8   9