Page 6 - PİRAMİT EYLÜL
P. 6

2 5 0   h e k t a r ı n a   1 6 5 . 0 0 0   a d e t   k a r a ç a m ,   4 5 4   h e k t a r ı n a   3 3 8 . 3 6 0   a d e t   s e d i r   f i d a n ı   d i k i l m e s i
        p l a n l a n m ı ş t ı r .
        D i k i m   ç a l ı ş m a l a r ı   ö n c e s i   m e y i l i n   % 4 0 ’ ı n   ü z e r i n d e   o l d u ğ u   6 0 8   h a   s a h a d a   i ş ç i   g ü c ü   i l e   g r a d o n i
        t i p i   t e r a s   t e s i s   e d i l e c e k ,   b ö y l e c e   e ş y ü k s e l t i   e ğ r i l e r i n e   p a r a l e l   o l a r a k   i ş l e n m i ş   o l a n   t o p r a ğ ı n   s u
        t u t m a   k a p a s i t e s i   a r t ı r ı l a r a k ,   y a ğ ı ş   s u l a r ı n ı n   y ü z e y s e l   a k ı ş a   g e ç m e s i   n i s p e t e n   ö n l e n e c e k   v e
        y a p ı l a c a k   d i k i m l e r l e   d e   y a m a ç   ı s l a h ı   s a ğ l a n m a y a   ç a l ı ş ı l a c a k t ı r .
        9 6   h e k t a r   s a h a d a   i s e   e ğ i m   v e   t o p r a k   d e r i n l i ğ i   m a k i n e l i   t o p r a k   i ş l e m e y e   m ü s a i t   o l d u ğ u n d a n
        p a l e t l i   t r a k t ö r e   b a ğ l ı   ü ç l ü   r i p e r l e   t o p r a k   i ş l e m e   y a p ı l d ı k t a n   s o n r a   d i k i m   y a p ı l a c a k t ı r .
        Y a p ı l a c a k   a ğ a ç l a n d ı r m a n ı n   t e s i s i   i l e   ö n c e l i k l e   m e v c u t   e r o z y o n u   ö n l e m e k ,   t o p r a k   t a ş ı n ı m ı n ı n
        ö n ü n e   g e ç e r e k   t o p r a ğ ı   r e h a b i l i t e ,   a r a z i y i   r e s t o r e   e t m e k   v e   b ö y l e c e   b o z u l a n   d o ğ a l   d e n g e y i
        y e n i d e n   k u r m a k   a m a ç l a n d ı ğ ı n d a n   k u r u l a c a k   o l a n   o r m a n   M u h a f a z a   O r m a n ı   k a r a k t e r i n d e
        o l a c a k t ı r .


                   2004 Yılı Trabzon Değirmendere Sel Felaketi
       D e ğ i r m e n d e r e   h a v z a s ı n d a ;   y a n l ı ş   a r a z i   k u l l a n ı m ı ,   h a l k ı n   o r m a n l a r   ü z e r i n d e k i   k a ç a k   k e s i m ,
       o t l a t m a ,   a ç m a   g i b i   o l u m s u z   e t k i l e r i ,   m e v c u t   o r m a n l a r d a   e k o l o j i k   d e n g e n i n   b o z u l a r a k   e r o z y o n
       o l u ş u m u n a   y o l   a ç m ı ş t ı r .   Ş i d d e t l i   e r o z y o n   a l t ı n d a k i   s a h a l a r   ş i d d e t l i   y a ğ ı ş l a r d a   s u y u   t u t a m a m a k t a
       v e   y a ğ ı ş ı n   n e r d e y s e   t a m a m ı   y ü z e y s e l   a k ı ş a   g e ç m e k t e   b u   d a   s e l   f e l a k e t i n e   y o l   a ç m a k t a d ı r .
       H a v z a d a   b o z u k   v a s ı f l ı   o r m a n   a l a n l a r ı n ı n   k a y b e t t i ğ i   e k o l o j i k   d e n g e y i   y a v a ş   y a v a ş   y e n i d e n
       s a ğ l a y a b i l m e s i ,   e r o z y o n u n   h ı z ı n ı   k e s e r e k   v e r d i ğ i   z a r a r l a r ı n   a z a l t ı l m a s ı ,   s e l   f e l a k e t l e r i   n e d e n i y l e
       c a n   v e   m a l   t e h d i d i   a l t ı n d a   y a ş a y a n   y ö r e   i n s a n l a r ı n ı n   b i r   d a h a   a y n ı   a c ı l a r ı   y a ş a m a m a s ı   i ç i n
       d ü z e n l e n e n   e r o z y o n   k o n t r o l   p r o j e s i n d e   ö n c e l i k l e   e r o z y o n u   d u r d u r m a y a   y ö n e l i k   t e d b i r l e r
       p l a n l a n m ı ş   v e   a r a z i n i n   e n   u y g u n   k a b i l i y e t   s ı n ı f ı n a   g ö r e   d e ğ e r l e n d i r i l m e s i   h e d e f l e n m i ş t i r .   A n c a k
       h a v z a   i ç e r i s i n d e   k a l a n   4 5 4 , 5   h e k t a r l ı k   t a r ı m   v e   y e r l e ş i m   a l a n l a r ı n ı n   d a   b ü y ü k   k ı s m ı   ş i d d e t l i
       e r o z y o n   t e h d i d i   a l t ı n d a d ı r .   B u   s a h a l a r d a   d a   a c i l e n   e r o z y o n   k o n t r o l   t e d b i r l e r i n i n   a l ı n m a s ı
       g e r e k m e k t e d i r .   K u r u m l a r   a r a s ı   k o o r d i n a s y o n l a   e ş   z a m a n l ı   o l a r a k   t a r ı m   a l a n l a r ı n d a   d a   a l ı n a c a k
       t e d b i r l e r l e   h a v z a d a   e r o z y o n   m i n i m u m a   i n d i r i l e b i l e c e k   v e   y ö r e   h a l k ı n ı n   b i l i n ç l e n d i r i l m e s i y l e   b u
       h a v z a d a   b i r   d a h a   c a n   v e   m a l   k a y b ı   y a ş a n m a m a s ı   s a ğ l a n a b i l e c e k t i r .   B u   d u r u m   h a v z a   b a z ı n d a   v e
       i l g i l i   t ü m   k a m u   k u r u m l a r ı   v e   y ö r e   h a l k ı n ı n   d a   k a t ı l ı m ı y l a   ç a l ı ş m a n ı n   g e r e k l i l i ğ i n i   i ş a r e t
       e t m e k t e d i r .   B u   h a v z a d a   s a d e c e   o r m a n   a l a n l a r ı n a   y ö n e l i k   o l a r a k   a l ı n a c a k   t e d b i r l e r   y e t e r l i
       o l m a y a c a k t ı r .   Ü l k e m i z d e   t o p r a k   v a r l ı ğ ı n ı n   e n   y a ş a m s a l   s o r u n u n u   o l u ş t u r a n   e r o z y o n u n   a z a l t ı l ı p ,
       ö n l e n m e y e   ç a l ı ş ı l m a s ı ,   e r o z y o n u n   y a y g ı n   v e   y o ğ u n   b i r   ş e k i l d e   t a r ı m   a r a z i l e r i n d e   d e   y a ş a n d ı ğ ı
       b i l i n c i y l e   t a r ı m   ü r e t i c i   k e s i m i n i n   d e   e t k i n   k a t ı l ı m c ı l ı ğ ı n ı   ö n   g e r e n   b i r   a r a z i   k u l l a n ı m   s t r a t e j i s i
       o l u ş t u r u l m a l ı d ı r .   E r o z y o n   k o n t r o l ü n d e   h a v z a   b a z ı n d a   y a k l a ş ı m   g e ç e r l i   k ı l ı n m a l ı ,   s o r u n   ç ö z ü c ü
       k ü l t ü r e l   v e   b i t k i s e l   ö n l e m l e r   a l ı n m a l ı d ı r .

       KAYNAKLAR ;
       Atalay, İ.,(2004), Doğa Bilimleri Sözlüğü, ss.388, İzmir. Görcelioğlu, E., (2003), Sel ve Çığ Kontrolü, İstanbul
       Üniversitesi Orman Fakültesi Yayınları, İ.Ü. Yayın no: 4415, O.F. Yayın no: 473, ss.16-22, İstanbul. Şahin, C. ve
       Sipahioğlu, Ş., (2002), Doğal Afetler ve Türkiye, ss.123-133, Ankara. Anonim, (1999), Erozyon Kontrolü
       Uygulamalarında Dikkate Alınacak Hususlar, Tamim no:14, AGM Yayınları, ss.6, Ankara. Günay, T., (1997), Orman
       Ormansızlaşma Toprak Erozyon, TEMA Vakfı Yayın no:1, ss. 148, İstanbul. Anonim, (2005), Çölleşme İle Mücadele
       Türkiye Ulusal Eylem Programı, Çevre ve Orman Bakanlığı Yayınları No: 250, ss.32, Ankara. Anonim, (2007), Doğal
       Kaynaklar ve Çevre Sorunları Çalıştayı Sonuç Raporu, 15- 17 Kasım 2006 Ulusal Tarım Kurultayı, Çukurova Üniversitesi
       Ziraat Fakültesi, ss.268, Adana.       Pİ R A Mİ T   B Ü L T E N                      E Y L Ü L   2 0 2 1   |   5
   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11